لینک ها

    لینکی وجود ندارد.
دوره دکتری

نام و نام خانوادگی

ورودی نیمسال تحصیلی

رشته

بیژن بیات

902

حقوق خصوصی

حسین روحانی

911

حقوق خصوصی

ناهید صفری

911

حقوق خصوصی

محمدجواد عیوضی

911

حقوق خصوصی

راضیه حسنخانی

911

حقوق خصوصی

امین حسنوند

911

حقوق خصوصی

حسین محمودی

911

حقوق خصوصی

نگین غلامی چقازردی

912

حقوق خصوصی

رضا توکلی

921

حقوق خصوصی

مهدی حمزه هویدا

921

حقوق خصوصی

مهدی شهباز محمدی

922

حقوق خصوصی

محمد ویسی چمه

912

حقوق بین الملل عمومی

معصومه امامیان

912

حقوق بین الملل عمومی

سید رضا رفیعی

902

حقوق بین الملل عمومی

سید مهدی موسوی بدریانی

902

حقوق بین الملل عمومی

واحد خزایی
941 حقوق خصوصی
مینا بلوری فر 941 حقوق خصوصی

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند